missing image

ECOWIN – Természetvédelem a szőlőtermesztés ökologizálásán keresztül

Projektleírás

A szőlőültetvények gyakran rendkívül speciális, száraz-meleg klímájú, sajátos kitettségű, talajú és alapkőzetű, rendkívül diverz ökoszisztémák (pl. szubmediterrán lejtősztyeppek) helyén jöttek létre, amelyek kiemelkedő természetvédelmi jelentőséggel bírnak a ritka és különleges növény- és állatfajok tekintetében. Emellett az intenzív szőlőtermesztési módszerek (sorköztakarás helyett intenzív talajművelés, herbicid, fungicid és inszekticid alkalmazás) a minimális biodiverzitás (1 faj: a szőlő) fenntartására törekszenek, továbbá a vegyszerek elsodródásával, a nitrátok talajvízbe juttatásával a környező természetes ökoszisztémákat is veszélyeztetik. Ezért az intenzív szőlőtermesztés gyakran ellentétbe kerül a környezet- és természetvédelemmel. Ez a konfliktus csak a szőlőtermesztő területek ökológiai művelésének megvalósításával és az ez irányú ismereteket bemutató szakmai képzéssel és a szélesebb publikum figyelmének felkeltésével oldható fel.

KÍSÉRLETI TERÜLETEK

A következő osztrák régiók vesznek részt a projektben: Észak-, Közép- és Dél-Burgenland, valamint Bécs és környéke. A magyar kísérletek a projekt célterületén (Nyugat­dunántúli régió) belül három borvidéken fognak létrejönni (Pannonhalmi borvidék, Sopron borvidék, Zalai borvidék).

Finanszírozás

Az ECOWIN AT-HU projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Ausztriában a nemzeti társfininszírozást a Regionalmanagement Burgenland Kft. vette át.

Projektpartnerek

Leadpartner: Bio Forschung Austria (Bécs) – www.bioforschung.at. A BIO FORSCHUNG AUSTRIA a szakmai tapasztalataival fog a projekt céljainak elérése érdekében hozzájárulni. Többéves tapasztalattal rendelkezik a következő kutatási témákban, amelyek a projektben értékesíthetőek: Talajtakaró növényzet, szerves trágyázás, talajkezelés, gyökérökológia, talajfauna, hasznos rovarok elősegítése, természetvédelem. A kutatási eredmények a képzések során kerülnek megvalósításra. A LP sokéves tapasztalattal rendelkezik a szőlészeti témában valamint a gyakorlati képzésben és szintén jó kapcsolatban áll számos szőlészettel, természetvédelmi egyesülettel, regionális képviselővel és más érdekelt felekkel.

Projektpartner 1: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Tudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete Mosonmagyaróvár (www.uniwest.hu/index.php/2373/). Az egyetem főtevékenységei közé tartozik a mezőgazdasági szaktanácsadás valamint a képzés és továbbképzés, kutatás és vidékfejlesztés. Számos projektben mint partner vagy koordinátor vett részt, amely jelen projekthez kapcsolódó temákat dolgozott fel (pl. Environment Friendly Growing Technology for Viticulture in the Wineregion of Sopron PHARE CBC; Osztrák-Magyar Szőlészeti szeminárium, 2005; Tanfolyamok szőlőgazdáknak; ALICERA (Action Learning for Identity and Competence in European Rural Areas) INTERREG IIIC (2005-2007).

Projektpartner 2: Az Eisenstadt-i Szőlészeti és Borászati Hivatal (www.bawb.at). Az eisenstadti Szőlészeti és Borászati Hivatal kompetenciái közé tartozik pl. a boranalízis és a szőlőtermesztés. A boranalízisen belül elsősorban a bor kémiai analízise aroma-aktív anyagokra, az egészséggel kapcsolatos anyagok (pl. Resveratrol) analízise, valamint a biogén aminok vizsgálata (pl. Ochratoxin) játszanak fontos szerepet. A bor minősítéséhez elengedhetetlen kvantitatív és deszkriptív adatgyűjtési technikákat is alkalmaznak. A szőlők mikrobiológiai vizsgálata különböző kórokozók (Agrobacterium vitis, Stolbur) kimutatásához is a kompetenciáihoz tartozik. Ezen kívűl állattani vizsgálatokat a szőlőre nézve káros fonalférgek, valamint a kabócafauna potenciális Stolbur vektor-fajai kimutatására végeznek.

A projekt célkitűzései

A projekt célja a szőlőművelés természetvédelem ­központú átalakítása, a szőlőtermesztő területek multifunkcionalitásának tudatosítása.

A célok részletezve:

1)Kémiai gyom­, rovarirtó és gombaölőszerek alternatív biológiai módszerekkel (pl. légtértelítéses módszer szőlőmolyok ellen, növényi kivonat alapú növénykondicionálók a betegségek ellen) történő kiváltására kidolgozott eljárások tesztelése és az ehhez kapcsolódó kutatások kísérleti területeken.

2)A biodiverzitás helyreállítása és fenntartása termőhelyspecifikus sorköz és soralj takarónövény rendszerrel mely számos védett rovarfaj élőhelye és a lehetséges kórokozók számának csökkentése (pl. Stolbur phytoplasma).

3)Szegélyek és sorközök kezelésére kidolgozott természetvédelmi előírásoknak megfelelő módszerek kipróbálása.

4)Természet- és környezetvédelmi gyakorlati képzés kidolgozása és tesztelése a szőlőtermesztésben. A következő témakörökben: Talajkezelés, alternatív növényvédelem, tápértékmenedzsment, takarónövényzet, hasznos rovarok elősegítése és természetvédelem. A projektből származó tapasztalatok és vizsgálati eredmények a képzések részei lesznek.

Projektfutamidő

2010.04.01.-től 2014.03.31.-ig

CÉLCSOPORTOK

1.) Hegyközségek, szőlészek, szőlész­borász képző és kutató intézmények és tanácsadók (A természet­ és környezetvédelmi képzésen keresztül elérhető, hogy a szőlősgazdák a természetvédelemmel összhangban lévő kultúrtáj fenntartói, ill. tudatos alakítói legyenek, valamint a fogyasztók irányába multiplikátori szerepet töltsenek be.)

2.) Természetvédelmi szervezetek és önkormányzati természetvédelmi referensek: fenntartható környezetkímélő szőlőtermesztés, a biodiverzitás helyreállításának és fenntartásának előtérbe helyezése

3.) Diákok, tanárok, népfőiskolák: a multifunkcionális szőlőtermesztés és az ökológiai szőlőtermesztés alapjainak ismertetése minél szélesebb körben.

4.) Idegenforgalmi egyesületek (öko­, falusi turizmus), fogyasztók, és további érdekeltek. A PR­tevékenység és a régiókban tartott szemináriumok támogatják és összekötik a természetvédelmet támogató szőlőtermesztés határon átnyúló, táj kulturális

KÍSÉRLETI TERÜLETEK AUSZTRIÁBAN

A kísérletek a projekt régión belül több szőlőterületen fognak zajlani és a szőlészek részt vehetnek képzési tanfolyamokon valamint tapasztalataikkal hozzájárulnak a projekt sikeréhez. A Krems-i, Hollabrunn-i, Mistelbach-i, és Retz-i szőlészeti szakiskolák résztvesznek a Bio Forschung Ausztria által kidolgozott dinamikus talajtakarómenedzsment kísérletein.

KÍSÉRLETI TERÜLETEK MAGYARORSZÁGON

A kísérletek a projekt célterületén (Nyugat-dunántúli régió) belül három borvidéket (Pannonhalmi borvidék, Sopron borvidék, Zalai borvidék) és hat helyszínt érintenek: Pannonhalma Abbey Winery, Sopvin Kft., Fenyves Pince Sopron, Láng Pincészet, Weninger Pincészet és Cezar Winery Kft.

Stratégiai partnerek Ausztriában

BIO AUSTRIA Burgenland

Weinbauschule Krems

Lásd még:

Ecowin HU 2007-2013

 

Our partners