missing image

Ecowin SK-AT

Východisková situácia

Kto by si nepredstavil idylické obrázky pri začutí slova “vinohrad”? Jesenné farby viničových listov, chutné hrozno, bohato kvitnúci vinohrad lemovaný množstvom motýľov a iného hmyzu, spievajúce vtáky, ovocné a orechové stromy zvádzajúce k maškrteniu, možno jašterice vyhrievajúce sa v slnečnom kúpeli na kameňoch. Vinobranie – samozrejme ručný zber a stretnutie celej rodiny, ktorá pomáha pri zbere.
Realita však často krát vyzerá úplne inak.
Použitie intenzívnych obhospodarovacích techník vo vinohradníctve (intenzívna orba namiesto medziradového zazelenania, použitie množstva herbicídov, fungicídov and insekticídov, odstránenie krajinných štrukturálnych prvkoch, ktoré obmedzujú mechanický  zber) redukuje biodiverzitu vo vinohrade a negatívne vplýva na priľahlý ekosystém. Vinohradníctvo je často v konflikte s ochranou prírody pretože  zaberá tie isté miesta, ktoré sú domovom pre množstvo zriedkavých rastlinných a živočíšnych druhov.

 

DSCN0765Ciele projektu

Zvýšiť používanie vinárskych techník, ktoré sú v súlade s princípmi ochrany prírody. Vybudovať povedomie pre multifunkčnosť vinohradov v krajinotvorbe a umožniť trvaloudržateľnú syntézu medzi výrobou vína a ochranou prírody.
Poskytnúť a podporiť biodiverzitu vo vinohrade s vysokým stupňom rôznorodého zazelenania medziradia vhodného pre danú lokalitu.
Podporiť používanie ekologicky vhodných metód v ochrane rastlín a manažmente škodcov.
Ponuka seminárov pre vinohradníkov, vinárov, študentov a poradcov, zástupcov samospráv, učiteľov, konzumentov a všetky ostatné zainteresované osoby, ktorí chcú pochopiť princípy prakticky orientovanej metodiky o obhospodarovaní vinohradov v súlade s ochranou prírody.

 

IMG_0983Aktivity

V slovenských a rakúskych vinohradoch budú založené demonštračné pokusy na obhospodarovanie vinohradov v súlade s ochranou prírody s druhovo bohatým zazelenaním a metódami alternatívnej ochrany rastlín. Ich výhoda na biodiverzitu a kvalitu viniča bude hodnotená expertmi na biodiverzitu monitorovaním indikátorov (rastliny, motýle, cikády) a analýzou parametrov kvality vína.
Praktické tréningové kurzy o “vinohradníctve orientovanom na ochranu prírody” budú ponúkané na Slovensku a v Rakúsku. Na týchto kurzoch sa účastníci naučia o princípoch vinohradov obhospodarovaných v súlade s ochranou prírody. Semináre obsahujú expertízy projektových partnerov, súčasný stav znalostí, výsledky demonštračných pokusov a skúsenosti vinárov, ktorí sa aktívne podieľali na projekte.

Partneri projektu

Vedúci projektu BIO FORSCHUNG AUSTRIA je zodpovedný za organizáciu a
administráciu projektu. Demonštračný pokus so zazelenaním vinohradov bol
založený v Rakúsku. V tomto experimente biodiverzita sa sleduje podpora
biodiverzity zazelenaním medziradia. Navyše sa urobili opatrenia na znovunavrátenie
ohrozeného druhu motýľa “Zerynthia polyxena” do viedenských vinohradov.
Kontakt: Dr. Bernhard Kromp

Slovenskí partneri projektu sú:

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (NPPC)
VUVV uskutočňuje výskum v rastlinnej výrobe a príbuzných odboroch
v agronomických a prírodných vedách. Porovnávajú a hodnotia tradičný, integrovaný
a organický spôsob pestovania viniča. V rámci projektu, pre rôzne druhy
obhospodarovania vinohradu sú sledované a porovnávané druhy mikroorganizmov,
výskyt vírusových ochorení a obsah ťažkých kovov vo viniči a pôde. Získané víno je
hodnotené senzoricky a analyticky.
Kontakt: Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
www.vurv.sk

A druhý partner:

Občianske združenie IPROVIN
IPROVÍN reprezentuje záujemcov o integrované vinohradníctvo na Slovensku.
Uskutočňujú vzdelávanie a konzultácie pre integrované a ekologické vinohradníctvo,
so zameraním na ochranu prírody a alternatívnou ochranu rastlín. V rámci projektu,
organizujú demonštračné pokusy v dvoch lokalitách na Slovensku. Iprovin je
zodpovedný za manažment zazelenania (výsev druhovo bohatých zmesí bylín a tráv)
a alternatívnu ochranu rastlín. Pokusy sú vyhodnocované druhovými indikátormi ako
napríklad motýle.
Kontakt: Ing. L’ubomíra Kakalíková, PhD
www.iprovin.sk

Externí experti

Vládny úrad pre vinohradníctvo so sídlom v Eisenstadte je autoritou v oblasti analýzy vína  a a vinohradníctva.
Jeho experti preverili demonštračné pokusy v Rakúsku na  zdravotný stav viniča, vrátane vyšetrenia na  vírusy.
Na sledovanie  možného vplvu rozdielneho zazelenania na víno, bola uskutočnená  analýza hroznového muštu pri zbere a zároveň boli určené kvalitatívne parametre vína.  Z pohľadu zvýšenia biodiverzity je monitorovaná  na demonštračných pokusných miestach diverzita cikády.

Spolupracujúce vinárstva

Vinárstvo mesta Viedeň Cobenzl, vinárstva vo Viedni/Stammersdorf

Miesto realizácie projektu

Slovensko: regióny Bratislava a Trnava
Rakúsko: Viedeň a južné a severné predmestia, Weinviertel a Nordburgenland

Doba realizácie projektu

2012 – 2014

Financovanie

Projekt bol podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko- Rakúsko,  spolufinancovaním pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Národné spolufinancovanie v Rakúsku zabezpečovalo Mesto Viedeň oddelenie MA58 a na Slovensku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Our partners